CONVERSATIONS Scott Smith, President, St. Anthony’s Hospital

,